Istället för att sälja ut svenskt beredskapslager har regeringen nu gett MSB i uppdrag att ansöka om ett av EU:s kommande beredskapslager. (Foto: MSB)

Svenskt intresse att hysa ett av EU:s beredskapslager

Regeringen har i dag (4 juni) fattat beslut om att bemyndiga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att för Sveriges räkning ansöka om att hysa medicinsk lagerhållning inom ramen för rescEU, en del av EU:s civilskyddsmekanism.

Genom EU:s civilskyddsmekanism har bland annat en förstärkt gemensam beredskap och responskapacitet kallad rescEU skapats. I dagsläget omfattar rescEU framförallt resurser inom flygande skogbrandsbekämpning, resurser för hantering av farliga ämnen och katastrofmedicin håller på att etableras.

I samband med covid-19-krisen påskyndades utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning för att bidra till att möta de växande behoven av bland annat skyddsutrustning och medicinteknisk utrusning bland EU:s medlemsstater.

Ett behov finns av totalt fyra till sex lager, geografiskt fördelade över Europa. Lagren föreslås omfatta personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning samt vaccin och läkemedel. EU-kommissionen har därför gjort en utlysning till medlemsländerna att ansöka om att hysa dessa lager. För Sveriges del bemyndigar regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ansöka. MSB har redogjort för förutsättningar att tillsammans med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk kunna ansvara för ett av EU:s medicinska lager inom ramen för rescEU.

Uppdraget om medicinsk lagerhållning gäller i minst tre år och finansieras uteslutande av EU-medel.

(Pressmeddelande från Justitiedepartementet)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab