Sverige hade en mer informell samordning och styrning av hanteringen av coronapandemin jämfört med de övriga nordiska länderna visar en studie som genomförts vid Göteborgs universitet och sju andra universitet i Norden. Foto: Kelly Sikkema, Unsplash.

Sveriges pandemihantering minst politiserad i Norden

Sverige hade en mer informell samordning och styrning av hanteringen av coronapandemin jämfört med de övriga nordiska länderna där politikerna tog kontrollen. Det visar en studie som genomförts vid Göteborgs universitet och sju andra universitet i Norden.

Jon Pierre och nio andra statsvetare i de nordiska länderna har undersökt i vilken grad reglering, styrning och samordning av krishanteringen under pandemin skiljde sig från normalt politiskt och administrativt agerande såväl inom som mellan länderna. De gjorde också jämförande analyser av pandemihanteringen och antalet bekräftade dödsfall i covid-19. Analysen är avgränsad till att fokusera på utbrottet av pandemin från början av 2020 till mars 2021.

Studien visar att Sverige, och i viss utsträckning Island, hade en mer informell nätverksbaserad samordning av pandemin där expertmyndigheter som exempelvis Folkhälsomyndigheten hade stort inflytande. Detta kan till viss del förklaras av att hälso- och sjukvården hanteras av självstyrande regioner i Sverige och på Island. Sverige följde den så kallade ansvarsprincipen som innebär att de institutioner som har ansvar för en viss verksamhet under normala omständigheter också har det ansvaret i en kris.

Coronakommissionens slutrapport som kom i februari 2022 visar att en förklaring till att Sverige hade högst dödstal i covid-19 i Norden är att de övriga nordiska länderna var bättre förberedda innan pandemin. Det gäller exempelvis medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och god lagerhållning av personlig skyddsutrustning.

Läs hela artikeln här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab