Regeringen är angelägen om att få konkreta åtgärder på plats, till exempel beredskapsapotek, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial i kris

Regeringen ger den pågående Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ett utvidgat uppdrag. Utbrottet av covid-19 har blixtbelyst vikten av en trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även under en kris. Det bör prövas om särskilda beredskapsapotek ska införas, vilken roll de statliga bolagen Apoteket AB och Apoteket Produktion & Laboratorier AB kan ha samt vilken tillverkningsberedskap som ska finnas i Sverige.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser. Regeringen är angelägen om att få konkreta åtgärder på plats, till exempel beredskapsapotek, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen anser att det behöver finnas ett tydligt reglerat ansvar för att läkemedelsförsörjningen ska fungera även vid höjd beredskap och störningar i samhället. Sedan tidigare ska utredaren därför se över vilket ansvar läkemedelstillverkare, partihandlare, öppenvårdsapotek och andra privata aktörer i apoteksledet bör ha.

I tilläggsdirektivet ges beredskapsutredningen även i uppdrag att överväga om särskilda beredskapsapotek, det vill säga apotek med ett särskilt ansvar för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till enskilda, bör inrättas för att ansvara för läkemedelsförsörjningen i krissituationer eller vid höjd beredskap. Utredningen ska nu även särskilt ta ställning till vilka uppgifter som de statligt ägda bolagen Apoteket AB och Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) lämpligen kan ansvara för.

– Apoteket AB undersöker redan nu möjliga lösningar för att stärka beredskapen för sin egen och Sveriges läkemedelsförsörjning. Det är viktigt att ta vara på den kompetens, erfarenhet och resurser som statliga Apoteket har vid en framtida kris, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Vidare får utredningen i uppdrag att överväga och lämna förslag om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige, eller genom till exempel nordiskt samarbete, av material och ett antal särskilt kritiska läkemedel.

Om beredskapsutredningen

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (”beredskapsutredningen”) tillsattes i augusti 2018. Utredningen har i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser och höjd beredskap. I uppdraget har från starten ingått att se över behoven av insatser för att säkerställa tillgången till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel som är nödvändig vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt vid andra bristsituationer. Utredaren har även från starten haft i uppdrag att se över den nuvarande beredskapslagringen och identifiera och pröva alternativa modeller. Syftet är att stärka uthålligheten vad gäller tillgången till hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab