Inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning

Med anledning av pågående covid-19 pandemi har regeringen idag 17 september beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att genomföra en behovsanalys avseende anskaffning och fördelning av personlig skyddsutrustning till myndigheter som är verksamma inom samhällsviktig verksamhet, exklusive hälso- och sjukvård samt omsorg.

Uppdraget syftar till att ge en bättre bild av vilka myndigheter som kan behöva stöd för anskaffning av skyddsutrustning och i vilken utsträckning myndigheterna själva har möjlighet att tillse sin egen försörjning av ex andningsskydd och visir, eller om de behöver stöd. Regeringen vill även att behovsanalysen ska ge en bild av om behoven kan säkerställas genom ökat samarbete mellan berörda myndigheter eller genom nationell samordning. 

Uppdrag till MSB att göra en behovsanalys avseende personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

– Vi vill ha de bästa förutsättningarna för att förebygga att inte åter hamna i en situation som liknar den som myndigheter runt om i världen befann sig i under våren 2020, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab