Bilden hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida om asbest.

Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med uppföljning och kontroll av arbete med asbest. Myndigheten ska beskriva hur de utfärdar och kontrollerar tillstånd för och anmälningar om arbete med asbest. Myndigheten ska också lämna åtgärdsförslag för att öka möjligheten att upptäcka fusk, fel eller tillkortakommanden i utbildningsledet. Regeringen ger också Boverket i uppdrag att kartlägga brister i informationskedjorna kring hantering av asbest i byggnader.

– Fusk och brister i asbesthantering drabbar både arbetstagare och de som vistas i felaktigt sanerade lokaler. Därför har vi nu beslutat om två uppdrag för att stärka uppföljning och kontroll vid arbete med asbest, säger bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson. 

I uppdraget till Arbetsmiljöverket ingår att redovisa antalet tillstånd som utfärdas, antalet tillstånd som dras in samt antalet anmälningar för arbete med asbest som upprättas årligen. Arbetsmiljöverket får också i uppdrag att redovisa antalet asbestrelaterade kontroller som utförs vid objekt där tillstånd för asbestsanering, eller anmälan om arbete med asbest, har respektive inte har upprättats.

Här ingår att beskriva eventuella utmaningar i arbetet med att utfärda och kontrollera tillstånd och anmälningar, hur vanligt det är med brister i arbetet med asbest och hur myndigheten agerar vid dessa brister.

Arbetsmiljöverket ska också redogöra för utmaningar relaterat till utbildningar om asbest och utbildningsintyg, och lämna åtgärdsförslag som syftar till att öka möjligheten att upptäcka fusk, fel eller tillkortakommanden i utbildningsledet. Myndigheten ska utifrån sina erfarenheter ge förslag på hur kvalitén på utbildningarna om asbest kan förbättras. Slutligen ska myndigheten bedöma behovet av och om lämpligt lämna förslag på hur ett registersystem över godkända utbildningar och personer som gått utbildningarna skulle kunna fungera, och redovisa vad som skulle krävas för att få ett sådant register på plats.

Arbetsmiljöverket ska i lämpliga delar av uppdraget samverka med Boverket och bör också stämma av arbetet med andra relevanta myndigheter och berörda aktörer. Arbetsmiljöverket ska i uppdraget ha kontakt med arbetsmarknadens parter centralt samt inom berörda branscher.

Arbetsmiljöverket ska lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till regeringen senast den 30 november 2022.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab