Utredningen är en betydelsefull pusselbit i arbetet med att bygga upp och stärka Sveriges försörjningsberedskap för fredstida krissituationer, höjd beredskap och i värsta fall krig, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Sveriges försörjningsberedskap behöver stärkas. Det har inte minst blivit tydligt i början av pandemin då det bland annat rådde brist på personlig skyddsutrustning. En stärkt försörjningsberedskap är också en viktig del i det pågående arbetet med att återuppbygga ett starkt civilt försvar. Därför har regeringen beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda vissa frågor om nationell samordning av försörjningsberedskapen.

Birgitta Böhlin, som förordnas som särskild utredare, ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen. Birgitta har bland annat varit generaldirektör för Försvarets materielverk, tillförordnad generaldirektör för Tillväxtverket, vikarierande generaldirektör för Statens fastighetsverk, VD för Samhall och har en bred erfarenhet av tidigare utredningsuppdrag. I uppdraget ingår också att utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

– Det stora antalet aktörer som har ansvar för försörjningsberedskapen i kombination med de ambitionsökningar som förväntas på området ställer krav på samordning och på ett effektivt resursutnyttjande. Utredningen är därför en betydelsefull pusselbit i arbetet med att bygga upp och stärka Sveriges försörjningsberedskap för fredstida krissituationer, höjd beredskap och i värsta fall krig, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren ska bland annat

  • analysera och föreslå vilka uppgifter en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen ska ha samt hur denna funktion ska förhålla sig till vissa andra aktörer med ansvar eller betydelse för försörjningsberedskapen,
  • analysera och föreslå hur funktionen ska organiseras och finansieras,
  • analysera och föreslå ändamålsenliga och övergripande principer och förutsättningar för fördelning av ansvar mellan det allmänna och näringslivet,
  • pröva möjligheten att finansiera samhällets försörjningsberedskap med avgifter, analysera för- och nackdelar med andra former av finansiering, samt föreslå principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap,
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

(Pressmeddelande från Justitiedepartementet)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab