Bygg- och tillverkning är områden där unga män oftast skadas. Bild Arbetsmiljöverket. Fotograf: Mia Åkerström.

Varför dör och skadas så många unga på arbetet?

Arbetsmiljöverket vet ännu inte varför antalet döda och skadade bland unga ökade ifjol. Faktum är att unga under flera år har varit överrepresenterade i arbetsplatsolyckor. 

– Vi ser utan tvekan att unga skadas och far illa i större utsträckning än andra anställda. Skadar man sig som ung kan det vara ett helt liv som blir förstört, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket där han arbetar som sakkunnig rörande minderåriga, skola och utbildning, till arbetsmiljöforskning.se.

Statistiken för 2023 visar att åta unga dog på arbetet och att 5.394 skadades. Siffrorna visar att allt fler unga upp till 25 år dör eller skadar sig på arbetet år efter år. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket, som arbetsmiljöforskning.se begärt att få fram, var antalet skadade år 2019 4.970 personer, att jämföra med 5.394 för år 2023. När det gäller dödsfall sticker fjolåret ut med åtta personer, att jämföra med en upp till tre årligen sedan år 2019.

Men vad som ligger bakom statistiken vet inte Arbetsmiljöverket.

– Vi är mitt upp i analysarbetet gällande unga. Bilden är inte riktigt klar ännu, säger Kristian Hansson.

Här skadas flest

De branscher där flest unga skadas är exempelvis handeln, industrin samt vård och omsorg. Anmälda arbetsolyckor bland unga är vanligast inom butikssäljare, lagerassistenter, kafé- och köksbiträden, truckförare, hemvårdsbiträden samt byggnadsarbetare. Bland unga kvinnor är det inom vård, omsorg och sociala tjänster där flest olyckor inträffar, bland unga män är det bygg- och tillverkning. 

Arbetsmiljöverket inspekterar varje år arbetsplatser där unga är representerade. Det har visat sig att det i branscher med unga ofta saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön.

Introduktion viktig

– Den stora grejen är introduktion. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete ingår att arbetsgivaren gör riskbedömningar och vidtar de åtgärder som behövs: bra introduktion, handledare på arbetsplatsen, som ett stöd och som har kunskap om de risker som  finns.

Kristian Hansson betonar i artikeln även att ålder också är en riskfaktor, att unga med mindre erfarenhet är mer känsliga för exempelvis felaktig belastning. Därför måste arbetsuppgifter anpassas till den enskildes förutsättningar.

– Det är viktigt att som arbetsgivare vara medveten om risken för unga och att man är otroligt noggrann med arbetsmiljöarbetet när man anställer dem, säger Kristian Hansson.

– Ansvaret för arbetsmiljön är ytterst arbetsgivarens. Men att arbetsmiljöfrågor medvetandegörs är en viktig del, att den unga förstår att hen har rätt till att inte skada sig på jobbet och rätt att säga till om hen är orolig eller inte har erfarenhet eller kunskap att utföra vissa jobb. Om unga får med sig kunskap och medvetenhet om arbetsmiljökunskap, så bär de med sig den i arbetslivet. Det ger ett bra skydd under många år.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab