Enligt Folkhälsomyndigheten kan fallen av Covid-19 öka på nytt under början av hösten.

Covid-19 kan komma att öka i början av hösten

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september. För att minska risken för allvarlig sjukdom och död är det viktigt att personer som är i riskgrupp eller 65 år och äldre tar den rekommenderade påfyllnadsdosen av vaccin i höst. Arbetsgivare och verksamheter bör också planera för att kunna hantera en ökad sjukfrånvaro. På grund av att både den epidemiologiska situationen och beräkningarna är komplexa, finns en osäkerhet kring scenarierna.

På regeringens uppdrag presenterar Folkhälsomyndigheten den elfte delrapporten om scenarier för smittspridning av covid-19 i befolkningen. Scenarierna gäller för perioden 20 augusti till 20 november. De illustrerar en möjlig utveckling och ska inte uppfattas som en prognos. Syftet med scenarierna är att utgöra underlag för planering av resurser inom hälso- och sjukvården.

Topp i slutet av september

I båda scenarierna väntas smittspridningen öka från slutet av augusti och nå sin topp i slutet av september. Främst beror ökningen på att människor träffas mer vid återgång till arbete och skola, och att immuniteten i befolkningen avtar. Samtidigt finns en stor osäkerhet kring scenarierna som beror på flera faktorer, bland annat att mörkertalet i smittspridningen är högt.

– Flera faktorer gör att scenarierna är mer osäkra än tidigare. Det vi ser är att smittspridningen väntas öka fram till slutet av september. Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som i januari och februari. Det viktigaste är att personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, vaccinerar sig med en påfyllnadsdos i höst för att minska risken för allvarlig sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Det är också viktigt att både arbetsgivare och verksamheter har beredskap för att många kan bli sjuka samtidigt i covid-19, förkylningar och luftvägsinfektioner, och att man ser över sin kontinuitetsplanering för personal, material, utrustning med mera.

​Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab