Debattörerna anser att en av de viktigaste lärdomarna av pandemin är ”att vår decentraliserade organisation av välfärden med 21 regioner och 290 kommuner är sårbar. Det gäller alltifrån bristande beredskapslagring och ineffektivt inköp av skyddsutrustning till ofullständig smittspårning.”

Debatt: ”Helt nödvändigt att slå ihop regioner”

Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Det skriver Jonas Frycklund och Anders Morin, Svenskt Näringsliv på Svenska Dagbladet Debatt.

Debattörerna anser att en av de viktigaste lärdomarna av pandemin är ”att vår decentraliserade organisation av välfärden med 21 regioner och 290 kommuner är sårbar. Det gäller alltifrån bristande beredskapslagring och ineffektivt inköp av skyddsutrustning till ofullständig smittspårning.”

Välfärdens organisering har inte bara i kristider visat sig vara ”föråldrad, tungrodd och ineffektiv. Därför behövs såväl mer av statligt ansvar som en kraftfull region- och kommunreform, med färre enheter. Annars riskeras medborgarnas förtroende för vårt välfärdssystem.”

Staten måste ta på sig en ledande roll när det gäller digitaliseringen i välfärden. ”Den bristande samordningen mellan vårdens aktörer leder till felaktiga vårdbeslut, försenade insatser, försämrad läkemedelsförskrivning och onödiga sjukhusinläggningar.”

Debattörerna skriver vidare: ”Till detta kommer den demografiska utmaningen med en ökad andel äldre och lägre andel i arbetsför ålder, vilket sätter press på kommuner och regioner. Utmaningen kan bara lösas med ökad effektivitet, det vill säga att få mer värde för skattepengarna ofta med stöd av ny teknik och inte genom att springa fortare. Annars riskeras ökande kvalitetsbrister, tilltagande kompetensbrist i både offentlig och privat sektor och skattehöjningar. En koncentration av antalet regioner och kommuner är nödvändig för att klara av dessa utmaningar.”

Svenskt Näringsliv identifierar i en ny rapport fyra nyckelområden för att klara välfärdens långsiktiga utmaningar:

  1. Ökat statligt ansvar och en koncentration av antalet regioner och kommuner.
  2. Ökad digitalisering.
  3. Stärkt roll för effektiva privata företag för innovationer och konkurrenstryck.
  4. Stärkt benchmarking och extern uppföljning och utvärdering.

”Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Vår förhoppning är att den politiska debatten inför valet nästa år inte ska fastna i symbolfrågor utan kan handla om nödvändiga reformer för att göra välfärden hållbar på riktigt” skriver Jonas Frycklund och Anders Morin från Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab