Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Delbetänkande från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Den 31 mars 2021 tog socialminister Lena Hallengren emot det andra delbetänkandet från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Delbetänkandet innehåller förslag för att säkerställa hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

Regeringen vill utveckla och stärka hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga vid kris och krig. Utredningen tillsattes 2018 mot bakgrund av den förändrade hotbilden när det gäller terrorattentat samt hälsohot i form av smittsamma sjukdomar. Enligt tilläggsdirektivet som utredningen fick i augusti 2020 ska erfarenheter av utbrottet av sjukdomen covid-19 beaktas under det fortsatta utredningsarbetet.

För att säkerställa hälso- och sjukvårdens funktionalitet behövs bland annat försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel. Regionerna har enligt gällande lagstiftning ansvar för att det finns läkemedel och nödvändig utrustning för den vård som regionerna ska bedriva. Därmed behöver det finnas en viss lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i regionerna. Dock belystes bristerna med nuvarande system i samband med ett leverantörsbyte i fem regioner hösten 2019 vilket resulterade i en omfattande brist på läkemedel och sjukvårdsmateriel. Omregleringen av apoteksmarknaden har även inneburit att det inte längre finns en utpekad aktör med beredskapsuppgifter. Ingen av nuvarande apoteksaktörer har något ansvar för läkemedelsberedskap.

Utredningen föreslår bland annat ett nytt system för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i Sverige. Vårdgivares skyldighet att ha tillgång till läkemedel, blod och sjukvårdsmateriel för att kunna bedriva god vård i alla lägen förtydligas och utredningen föreslår krav på utökad lagerhållning för regioner och kommuner och krav på att apotek och läkemedelsföretag ska ha viss lagerhållning. Det föreslås också att beredskapsapotek inrättas. Utredningen ser behov av att skapa en tillverkningsberedskap för vissa produkter eller produktkategorier och föreslår också en nationell inköpsfunktion, utvecklad omvärldsbevakning och ett system för fördelning av sjukvårdsprodukter.

Regeringen kommer nu att analysera förslagen och ta ställning till den vidare hanteringen av dem. Utredningen fortsätter samtidigt sitt arbete med återstående delar i utredningsuppdraget och ska lämna sitt slutbetänkande senast den 28 februari 2022. 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab