Fra nyåret ble en rekke endringer i arbeidsplassforskriften iverksatt. FOTO: Colourbox.com.

​Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022. Blant annet har reglene om fallsikring ved arbeid i høyden fått virkning for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, som for eksempel enkeltpersonsforetak.

Det har også blitt iverksatt en helhetlig endring av reglene om gravearbeid som står i forskrift om utførelse av arbeid.

Noen krav er blitt skjerpet. Dette gjelder blant annet hovedregelen om at asbestholdig materiale som hovedregel skal fjernes. Unntaket fra hovedregelen, der asbestholdig materiale kan forsegles, innkapsles eller bygges inn, er presisert.

I virksomheter som ikke har verneombud, men i stedet har en annen representant for arbeidstakerne, er nå representanten pålagt taushetsplikt på lik linje med verneombud.

Det er også gjort enkelte strukturelle endringer for å oppnå bedre systematikk og et lettere tilgjengelig regelverk. For eksempel er risikovurderingskravene ved arbeid i høyden nå samlet i en egen bestemmelse, mens krav til hvilke tiltak arbeidsgiver skal iverksette er samlet i en annen bestemmelse.  

I 2021 fikk Arbeidstilsynet fullmakt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å vedta endringer i arbeidsmiljøforskriftene, og 1. januar 2022 ble de første forskriftsendringene iverksatt. Regelverksutviklingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet, samtidig som ordinære prosesser, som utredning og offentlig høring, videreføres.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab