Eva Nordmark Arbetsmarknadsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

Regeringen kommer att besluta att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 har ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Regeringen kommer att besluta om att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på de riskutsatta branscherna för smittspridning av sjukdomen covid-19.

– Som arbetsmarknadsminister är jag särskilt oroad över smittspridningen på arbetsplatserna. Det är många som inte kan jobba hemifrån. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Tillsynsverksamheten är en effektiv metod för att skapa en god arbetsmiljö och för att stärka regelefterlevnaden på arbetsplatserna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Smittspridning av det nya coronaviruset är en risk som finns i många arbetsmiljöer. För arbetstagare är arbetsgivarens åtgärder i arbetsmiljöarbetet avgörande för att minska risken för smittspridning och sjukdom. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Arbetssätt och rutiner kan behöva ändras och behoven av personlig skyddsutrustning kan behöva ses över. Utöver skydd för de egna arbetstagarna bidrar arbetsgivarens åtgärder i många fall även till minskad smittspridning i samhället.

Den 24 september 2020 gav regeringen ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att vidta särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker arbetsmiljön till följd av spridningen av covid-19. Regeringen gav även Arbetsmiljöverket den 8 december 2020 i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Uppdraget med riktade tillsynsinsatser ska redovisas i delrapporter den 31 mars 2021 och den 15 juni 2021. Slutredovisning av uppdraget ska ske i samband med årsredovisning för 2021.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab