Arbetsmiljöverket har kommit med statistik för 2019.

​Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet

Under 2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nära 20 procent – och det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Samtidigt fortsätter antalet anmälda arbetsolyckor att öka, medan olyckor med dödlig utgång är färre. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket om arbetsskadestatistik för 2019.

Totalt anmäldes 10 600 arbetssjukdomar under 2019, en ökning med 1 700 anmälningar på ett år, visar ny arbetsskadestatistik från Arbetsmiljöverket.

Kvinnorna står för den största ökningen. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet jämfört med män (2,8 anmälningar per 1 000 sysselsatta kvinnor och 1,5 per 1 000 män).

– Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Det är framför allt kvinnor som arbetar inom offentlig förvaltning samt vård och omsorg som i högre grad anmäler att de blivit sjuka av sociala och organisatoriska orsaker under 2019. Det kan handla om hög arbetsbelastning, små möjligheter att påverka arbetets utformning eller samarbetsproblem. Fler kvinnor anmäler också arbetssjukdomar på grund av belastningsskador. Det kan vara tunga lyft, olämpliga arbetsställningar och ensidigt repetitivt arbete, något som är vanligast inom tillverkningsindustrin.

– Den nedgång som vi har sett när det gäller anmälda arbetssjukdomar de senaste tre åren har upphört och vänt uppåt. Vi får analysera vad detta beror på, men vi ser att det är främst arbetssjukdomar som är kopplade till sociala och organisatoriska orsaker som ökar bland kvinnorna under 2019, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys.

Om man ser till antalet sysselsatta män och kvinnor i olika branscher anmäls flest arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin (fordonsmontörer), offentlig förvaltning samt vård och omsorg.

Arbetsolyckorna fortsätter också att öka, med fem procent, under 2019. Totalt anmäldes 103 900 arbetsolyckor 2019, av dessa ledde 34 700 till sjukfrånvaro. Män är liksom tidigare år mer olycksdrabbade än kvinnor på jobbet, särskilt unga män. Transport- och magasinering (lagerarbete) är de mest riskfyllda verksamheterna för både män och kvinnor, sett till anmälda arbetsolyckor per sysselsatta.

En arbetsolycka som leder till sjukskrivning inträffar ofta när något har skett som avviker från det normala. Bland män kan det handla om förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och lyft.

År 2019 inträffade färre arbetsolyckor med dödlig utgång. Inom den svenska arbetskraften förolyckades 36 personer på jobbet, jämfört med 50 året innan. Ytterligare 7 personer i utländsk arbetskraft omkom på arbete i Sverige och 3 personer i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder.

  • Arbetsskador 2019 i korthet (arbetstagare och egenföretagare):
  • 34 748 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro anmäldes 2019 (14 872 kvinnor, 19 876 män), en ökning med cirka 5 procent sedan år 2018.
  •  69 202 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (37 097 kvinnor, 32 105 män)
  • 12 133 olyckor på väg till eller från arbetet (7 793 kvinnor, 4 340 män)
  • 10 573 arbetssjukdomar (6 749 kvinnor, 3 824 män), en ökning med 19 procent sedan 2018 (cirka 20 procent för kvinnor och cirka 15 procent för män)
  • 46 arbetsolyckor med dödlig utgång, varav 36 i den svenska arbetskraften (5 kvinnor, 31 män), 7 i den utländska arbetskraften och 3 personer som deltog i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder eller praktik.
  • Källa: Arbetsmiljöverket

 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab