I höständringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att ytterligare 160 miljoner avsätts för innevarande år för att fortsatt säkra den nationella tillgången till skyddsutrustning och medicinskteknisk utrustning under pandemin genom bland annat lagerhållning.

Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att två miljarder kronor avsätts under 2021 för att stödja regionerna med fortsatt testning och smittspårning. Regeringen föreslår också extra tillskott till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under 2021, bland annat för att fortsätta säkra den nationella tillgången till personlig skyddsutrustning. För det ändamålet föreslås också ett tillskott i höständringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under 2020 har regeringen avsatt nära 7 miljarder kronor för att stödja storskalig testning i hela landet och för att främja aktiv smittspårning. Den senaste tiden har långt över 100 000 tester för aktiv covid-19-infektion genomförts per vecka. Testning och smittspårning är viktiga verktyg för att motverka pandemin och arbetet kommer att behöva fortsätta även under 2021. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts två miljarder kronor som stöd till fortsatt testning och smittspårning i regionerna.

Under pandemin har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annat material, i syfte att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räcker till. I höständringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att ytterligare 160 miljoner avsätts för innevarande år för att fortsatt säkra den nationella tillgången till skyddsutrustning och medicinskteknisk utrustning under pandemin genom bland annat lagerhållning. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 122 miljoner avsätts för samma ändamål under 2021.

Samordningsfunktionen när det gäller att identifiera behov av material till sjukvården kommer fortsatt att finnas kvar under 2021, och den beredskapslåneram som Socialstyrelsen disponerar över kommer tillsvidare att uppgå till 5 miljarder kronor också för 2021.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab