Foto taget vid fallskyddsutbildning i Danmark. Foto: Marcus Björn VD för Svensk Höjdsäkerhet.

NSA inför grundkrav på fallskyddsutbildningar

Fallskyddsutbildning är i dag ett givet inslag hos de flesta utbildningsföretag, trots att kunskapsnivån på många håll är låg. Därför arbetar den svensk-norska organisationen NSA (Nordic Safety Association) som enda branschorganisation med frågor som berör utbildningsnivån. Organisationen införde, sedan ett par år tillbaka, grundkrav på bland annat fallskyddsutbildningar. Efter styrelsebeslut gäller nu att fallskyddsutbildning ska genomföras minst vart fjärde år och räddningsutbildning minst vartannat år för att vara giltig.

Under åren 2018 till och med 2022 dog 23 personer och 13.672 skadades med sjukfrånvaro som följd efter fall från höjd i Sverige, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Att arbeta på hög höjd eller med risk för fall till lägre nivå är något som de flesta utsätts för vid något tillfälle på sin arbetsplats. 

Tidigare var det enbart specialiserade företag med lång erfarenhet av arbete på höjd som erbjöd och genomförde fallskyddsutbildningar. I dag är utbildningen ett givet inslag för de flesta utbildningsföretag trots att kunskapsnivå på många håll är låg. Till skillnad från flera andra så kallade kravutbildningar finns det dock inget regelverk som behandlar frågor kring kursinnehåll, kursmoment, kunskapsnivå på instruktör, giltighetstid på utbildningsbevis med mera.  Detta har, sedan sanktionsavgifter infördes 2015, lett till viss inflation bland utbildningsaktörer inom fallskyddssektorn.

Avsaknaden av reglering har gett upphov till exempelvis endagars instruktörsutbildningar där personer utan förkunskap eller erfarenhet på en dag kan bli godkända att leda och utbilda andra i fallskydd och säkert arbete på höjd. Något som i upprepade fall visat sig skapa fler risker och problem snarare än att förebygga dem. 

NSA jobbar, som enda branschorganisation, med frågor som berör just dessa delar och införde sedan ett par år tillbaka ett antal grundkrav på, bland annat, just fallskyddsutbildningar. Ett av grundkraven som då sattes upp var att fallskyddsutbildning ska genomföras med två års intervaller. Detta med bakgrund av arbetsmiljöns utformning, utveckling av utrustning samt uppdatering av rådande arbetsmiljömässiga regelverk. Flera företag har sedan dess anpassat sig efter detta grundkrav medan andra inte gjort det vilket skapat en situation där kunder ofta valt aktörer utefter vilken giltighetstid de erbjuder på sina fallskyddsutbildningar snarare än att titta på andra faktorer. I vissa fall har kunder till och med satt press på utbildningsaktörer vilket är en direkt konsekvens av en oreglerad marknad. 

Mot bakgrund av detta har NSA Nordic tillsammans med aktörer inom fallskydd tittat på ett annat upplägg för just giltighetstid vid utbildningar inom fallskydd. Under arbetet framgick det av nordiska kollegor att en tydlig standard redan var på plats och väl etablerad i grannlandet Norge. 

I norska standarden NS9610, framtagen gemensamt av företag, leverantörer och myndigheter, finns tydliga regler kring fallskyddsutbildningar och minimikrav när det gäller antal timmar samt teori och praktik. Denna standard är frivillig att använda, men efter publiceringen har allt fler företag specificerat att man vill ha utbildningen enligt standarden. Denna standard är tämligen omfattande, välformulerad och högst tillämpbar även för arbetsmiljön även i Sverige. NSA med samarbetande aktörer har därför valt att använda stora delar av denna standard i sina grundkrav för fallskyddsutbildningar. 

När det gäller giltighetstid innebär detta att fallskyddsutbildning ska genomföras minst vart fjärde år och räddningsutbildning minst vartannat år. Mer om detta och övriga krav tillkännages i NSA:s nya grundkrav på hemsidan www.nsanordic.se.

NSA är endast en branschorganisation och grundkraven kommer således inte att vara lagstadgade i Sverige. Ambitionen är dock att få till en starkare dialog med Arbetsmiljöverket i hopp om att myndigheten inom en snar framtid kommer att arbeta fram en motsvarande standard i Sverige. Under tiden är målsättningen att utbildningsaktörer i hela landet deltar i arbetet mot fallolyckor och mot osund konkurrens genom att anamma och följa dessa nya grundkrav. 

FAKTA: Totalt har 380 personer dödats i arbetet under de senaste tio åren, varav 39 år 2021 och 40 personer år 2022.

När det gäller statistiken över dödsfall efter fall från höjd ser den ut enligt följande för senaste tio åren:

Fall av person från höjd – till lägre nivå (2013) 3 – (2014)3 – (2015) 5 – (20216) 6 – (2017) 5 – (2018) 6 – (2019) 6 – (2020) 5 – (2021) 4 – (2022) 2 totalt 45 personer

När det gäller arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro som följd efter fall från höjd ser den ut så här för de fem senaste åren:

(2018) 2790 – (2019) 2794 – (2020) 2643 – (2021) 2810 – (2022) 2635 totalt 13.672 personer

För mer info kontakta: nsa@branschkansliet.se 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab