Bilden tagen av videon från presskonferensen.

Ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringen har den 30 september utsett Charlotte Petri Gornitzka till general­direktör och chef för Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB). Charlotte Petri Gornitzka är i dag assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF, i New York och till­träder sin nya tjänst den 10 december.

Charlotte Petri Gornitzka har lång erfaren­het från både den svenska stats­förvalt­ningen, det civila sam­hället och den inter­natio­nella sfären och har tidigare bland annat varit general­direktör för Sida och ord­förande för OECD:s bistånds­kommitté (Develop­ment Assist­ance Committee, DAC). Hon har också varit general­sekre­terare för Rädda Barnen i Sverige såväl som Inter­natio­nella Rädda Barnen. Hennes förord­nande sträcker sig fyra år framåt, till och med den 31 december 2025.

– Regeringen har i dag fattat beslut om att utse Charlotte Petri Gornitzka till ny general­direktör för MSB. Med hennes breda kunskap och erfaren­heter kommer hon att kunna leda myndig­heten i arbetet med de betydande utmaningar vi står inför, inte minst åter­upp­bygg­naden av det civila försvaret, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Läs mer och se video här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab