MÅ KARTLEGGES: Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er tilstede eller kan oppstå i arbeidsatmosfæren. Foto: Colourbox.

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

For mange kjemikalier finnes det grenseverdier for hvor høye konsentrasjoner som tillates i arbeidslufta. En ny rapport beskriver hvordan Arbeidstilsynet jobber med å fastsette grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Ved å fastsette grenseverdier for kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) reduseres eksponeringen for kjemikalier i arbeidsatmosfæren på arbeidsplassen. Reduseres eksponeringen vil helserisikoen for arbeidstakere i norsk arbeidsliv også reduseres.

Arbeidstilsynet setter grenseverdiene

Arbeidstilsynet er ansvarlig for arbeidet med å fastsette nye grenseverdier og/eller anmerkninger, eller revidere allerede fastsatte grenseverdier og/eller anmerkninger for forurensninger i arbeidsatmosfæren, men vi utarbeider ikke grunnlagsdokumentasjonen alene.

Grunnlagsdokumentene som er grunnlaget for fastsettelse av grenseverdiene for kjemikalier utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Toksikologisk Ekspertgruppe for Grenseverdier (TEG) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Grunnlagsdokumentene med forslag til grenseverdier drøftes med partene i arbeidslivet (Næringslivets hovedorganisasjon, NHO/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge, LO).

Konsentrasjonen i arbeidslufta må måles

Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er til stede eller kan oppstå. Da må konsentrasjonen i arbeidslufta måles, og for mange kjemikalier finnes det grenseverdier for hvor høye konsentrasjoner som tillates i arbeidslufta.

Deretter må risiko for helseskade eller sykdom vurderes. Dersom det gjennom risikovurderingen viser seg at det er risiko for sykdom eller skade må virksomheten gjøre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab