För första gången på 40 år har Arbetsmiljöverket gjort en samlad översyn av föreskrifter och allmänna råd.

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 föreskriftshäften nu blir 15. Skyddet för arbetstagare förändras inte utan är samma som i nu gällande regler.

För första gången på 40 år har Arbetsmiljöverket gjort en samlad översyn av föreskrifter och allmänna råd, ett arbete som började år 2016. Samråd har skett med arbetsmarknadens parter och flera myndigheter och organisationer har varit involverade i flera olika remissrundor.

 – Vi har sorterat reglerna i en ny struktur och arbetat med att få till en gemensam systematik så att man lättare ska känna igen sig och kunna ta till sig regelverket. Vi har även sett över språket för att göra det mer enkelt och enhetligt i hur vi uttrycker oss. Det är ett behov som funnits då de olika föreskrifterna kommit till under en lång tid, säger Håkan Olsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Samma skydd för arbetstagare

Skyddet för arbetstagarna är detsamma som i nu gällande regler. Det betyder att de förtydliganden och förändringar som har gjorts inte är tänkta att förändra arbetsmiljöansvar och kravnivåer. Det finns även exempel på dubbelregleringar som tagits bort. Det är regler om en och samma sak, som finns på flera ställen i regelverket och som skapar rättsosäkerhet.

Målet med hela regelförnyelsen är att göra det lättare att hitta, förstå och använda Arbetsmiljöverkets regler. Med den nya regelstrukturen vill Arbetsmiljöverket skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk. Det ska vara överblickbart, lätt att hitta rätt och förstå hur reglerna hänger ihop och vilka regler som gäller för ett arbete. Reglerna ska också lättare kunna anpassas till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

– Regelverket behövde ses över för att få föreskrifterna mer anpassade till dagens och morgondagens arbetsliv. Reglerna blir mer tillgängliga och med ett enklare och enhetligare språk också lättare att förstå. Nytt är också att reglerna nu blir tillgängliga digitalt, säger Håkan Olsson.

Föreskrifterna görs tillgängliga digitalt

Föreskrifterna har hittills funnits i 67 pappershäften och i pdf-format med orange omslag. Föreskrifterna fortsätter att finnas i tryckt form, men nu digitaliseras också det nya regelverket.

– Digitaliseringen gör det möjligt att söka information snabbt i både dator och mobilen, hitta stödmaterial samt spara och dela länkar till det som berör den egna verksamheten. Det gör att det blir lättare att hitta, förstå och använda våra regler, säger Håkan Olsson.

De så kallade allmänna råden i föreskrifterna som uppfyller kriterierna för ett allmänt råd blir kvar. De som tas bort kommer att tas om hand vid översynen av det stödjande materialet på Arbetsmiljöverkets webbplats. Det stödjande materialet kommer myndigheten att jobba vidare med fram till att föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2025 och även fortsätta att utveckla efter det.

Regelförnyelsen i korthet:

Antalet föreskrifter minskar från 67 till 15.

Föreskrifterna är sorterade i en ny struktur, med nya namn och nummer.

Dagens cirka 2 300 regelparagrafer har sorterats in i 15 regelhäften. Det som idag är en separat föreskrift blir oftast ett kapitel i en mer omfattande föreskrift i den nya strukturen.

Språket i texterna är uppdaterat för att öka enhetligheten och begripligheten.

De allmänna råd som uppfyller kriterierna för ett allmänt råd blir kvar. De som inte gör det tas om hand när Arbetsmiljöverket ser över stödjande material på sin webbplats.

Det är samma skyddsnivåer för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare och tillverkare som i nuvarande regler.

För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare tillkommer det nya regler.

Föreskrifterna digitaliseras.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab