Alla partier vill förbättra arbetsmiljö, men hur det ska gå till är det skilda uppfattningar om.

Överens om att förbättra arbetsmiljön – men inte hur

Tidningen Dagens Arbete har intervjuat en representant för varje politiskt parti i riksdagen angående hur arbetsmiljön ska förbättras och hur partierna vill se det ske. Partierna är överens om skyddsombudens roll som både viktig och avgörande, men sedan går åsikterna isär. Ett exempel är frågan om de regionala skyddsombuden.

Den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras, menar Michael Anefur, Kristdemokraterna, och den viktigaste arbetsmiljöfrågan är att ett arbetsliv där det går att kombinera arbete och familjeliv. Han nämner också nollvisionen för dödsolyckor som en viktig fråga. På frågan hur han ser på skyddsombudens roll, svarar han:

– Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att granska, värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö.

När det gäller Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap säger han att verket bör arbete mer förebyggande än vad som görs idag.

– De behöver ökade medel för att kunna motverka arbetslivskriminalitet och stärka sitt tillsynsarbete. Vi vill även ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

Magnus Persson, Sverigedemokraterna, säger att en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna är att ge skyddsombuden tillgång till samtliga arbetsplatser. Arbetsmiljön ska förbättras genom att hårdare krav ställs på företagen att jobba enligt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Hur han ser på skyddsombudens roll svarar han:

 – Deras roll är oerhört viktig och tyvärr saknas det i dag tusentals lokala skyddsombud. Här måste man släppa på fackens vetorätt och låta engagemanget avgöra, och inte partiboken. Skyddsombud ska vara opolitiska och till 100 procent utgå ifrån arbetsmiljöarbetet.

SD, M och KD satsar mer pengar än regeringen på att utveckla Arbetsmiljöverkets och Mynaks arbete.

 

Vill lägga ner Mynak
Saila Quicklund från Moderaterna ser flera insatser till grund för ett optimalt arbetsmiljöarbete, som systematiskt och förebyggande arbete genom utökat antal inspektioner, riskbedömningar, åtgärder, uppföljningar, utbildning och samverkan.

 – En förutsättning för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete grundar sig på stöd från Arbetsmiljöverket. Detta stöd är mycket efterfrågat av företagen och har en stor betydelse. Här finns en förbättringspotential. Regelverk och lagstiftning behöver dessutom moderniseras.

Skyddsombuden fyller en viktig roll.

– Vi har inget emot att skyddsombuden är fackligt anslutna men det bör inte vara tvingande eller normerande. Vi anser att det är anmärkningsvärt att den regionala skyddsombudsverksamheten aldrig, i tillräcklig omfattning, har utvärderats, trots att statliga bidrag går till arbetet. Ingen vet således hur effektiv eller framgångsrik verksamheten är.

Hon menar vidare att partiet vill se en översyn av Arbetsmiljöverkets verksamhet för att ytterligare effektivisera det. Partiet vill i det arbetet lägga ned Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Myndigheten har själva haft stora interna arbetsmiljöproblem. Kompetens och kunskap om arbetsmiljö gör mest nytta om den är samlad på en och samma myndighet. Vi menar därför att det finns goda skäl för att låta Arbetsmiljöverket ta över detta fullt ut.

Hot och psykisk ohälsa ser Roger Haddad, Liberalerna, som den viktigaste arbetsmiljöfrågan. 

– Flera yrkesgrupper vittnar om att hot och rädsla för den egna säkerheten är en del av vardagen. Så kan vi inte ha det – politiken måste ta ett krafttag här. Vi ser också att mer måste göras för att motverka skadlig stress på arbetsplatsen, där framför allt unga kvinnor riskerar att drabbas.

Att utveckla arbetsmiljön vid hemarbete ser att som en fråga för företagen att bli bättre på arbetsmiljö. Skyddsombuden fyller en viktig funktion på arbetsplatser och partiet ser behovet av att även ha skyddsombud på arbetsplatser utan kollektivavtal eller fackanslutna medlemmar. 

– Samtidigt vill vi se en utvärdering av dagens system med regionala skyddsombud, för att säkerställa att Sverige har den mest ändamålsriktiga organisationen för att fånga upp arbetsmiljöproblem.

En förändring han vill se när det gäller Arbetsmiljöverket är att man tar större ansvar för att tillhandahålla stöd för arbetsgivare i att tolka arbetsmiljöregelverket.

 

Kritiska till utökat tillträdesrätt
Arbetstrivsel ser Magnus Demervall, Centerpartiet, som den viktigaste miljöfrågan.

– Arbetsmiljön är också en jämställhetsfråga. Kvinnor står i dag för en betydande del av sjuktalen. Därför behöver vi särskilt se över kvinnors sjukskrivningar och hitta lösningar till det stora problem som kvinnors sjukskrivningar innebär. Centerpartiet har bland annat föreslagit en rad reformer för att förebygga psykisk ohälsa.

Att ge företagen bättre förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande med speciellt fokus på mindre företag.

– Satsningarna kan innebära kunskapsspridning, rådgivning eller bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På frågan om skyddsombudens roll svarar han:

– Skyddsombuden har en viktig roll på arbetsplatsen att säkerställa en god arbetsmiljö. Så ska det även fortsättningsvis vara. Däremot är vi kritiska till det förslag som fanns om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Arbetsmiljöverket behöver arbete mer med kunskapsspridning och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Den psykiska ohälsan ser Leila Ali Elmi, Miljöpartiet, som den viktigaste arbetsmiljöfrågan. 

– Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna, såsom osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier. Vi behöver ge fler människor bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta yrke mitt i livet. Vi behöver ha en sjukförsäkring som är ett stöd i rehabiliteringen och inte skapar mer oro och stress för den som är sjukskriven. Vi behöver förbättra vården av psykisk ohälsa.

För att förbättra företagens arbetsmiljöarbete nämner hon skärpta krav och ökade resurser för efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen. Skyddsombuden spelar en helt avgörande roll för att arbetsmiljöarbete ska fungera fullt ut och den lokala täckningen ska ”vi värna och vårda”.

Partiet vill också stärka Arbetsmiljöverkets tillsyn.

 

Bör få utökat tillträde
Att stoppa arbetslivskriminaliteten ser Anna Johansson, Socialdemokraterna, som den viktigaste arbetsmiljöfrågan. 

– Det är också viktigt att det finns heltäckande kollektivavtal om arbetsmiljö som skyddar alla på arbetsplatsen oavsett anställningsform. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska krävas av alla arbetsgivare, inte minst ett förebyggande sådant.

Hon nämner nollvisionen som en fråga för hur arbetsmiljön på företagen ska bli bättre. 

– En arbetsmiljöutredning är tillsatt och den ska lägga sina förslag till sommaren. Där utreds bland annat om den som råder över ett arbetsställe i arbetsmiljölagens mening ska få utökat ansvar, sanktionsavgifter kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö och företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet.

Skyddsombuden spelar en viktig roll och partiet vill försvara de regionala skyddsombuden.

– Skyddsombudens befogenheter, reella anställningstrygghet och kompetensutveckling inom sitt uppdrag ska stärkas. Rätten att granska villkor och motverka exploatering av arbetstagare ska värnas även på arbetsplatser där fackligt medlemskap saknas. Regeringen föreslog att de regionala skyddsombuden skulle få en utökad tillträdesrätt, men riksdagen stoppades förslaget. En ny utredning är tillsatt och ska vara klar i augusti 2022.

Sjukskrivningar av psykosociala skäl är den viktigaste arbetsmiljöfrågan, säger Ciczie Weidby, Vänsterpartiet. Hon menar vidare att om företagen följde arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö skulle arbetsmiljön förbättras. 

– I korthet handlar det om att arbetsgivarna behöver ta frågan på allvar och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att minska problemen med arbetsrelaterad stress kan det konkret handla om att tydliggöra arbetsuppgifter och roller, minska arbetsmängden, hjälpa medarbetare med att prioritera arbetet, öka bemanningen, ge medarbetarna tid för återhämtning med mera.

Lokala och regionala skyddsombund spelar en avgörande roll i det arbetet. Partiet vill också stärka Arbetsmiljöverkets resurser för att prioritera arbete med tillsyn, inspektion och kontroll. 

– Mynak fyller en viktig och efterlängtad funktion som helt saknats i Sverige sedan den borgerliga regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab