Regeringen vill återuppbygga ett starkt civilt försvar. Foto MSB.

Stärkt krisberedskap och civilförsvarsförmåga inom hälso- och sjukvården

Regeringen ger Socialstyrelsen tre uppdrag för att utveckla och stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet vid kris och krig. Det handlar bland annat om att effektivisera resursutnyttjande, bidra till att förbättra regionernas beredskapsplanering samt att ta fram nationella övningsplaner. Regeringen har även ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Regeringen vill återuppbygga ett starkt civilt försvar. Sveriges förmåga att i kris och krig skydda befolkningen och säkra centrala samhällsfunktioner, inklusive sjukvården, behöver öka. Även i fredstida kriser, som under den pågående pandemin, prövas hälso- och sjukvårdens förmåga. Uppdragen och överenskommelsen med SKR förväntas stärka vårdens beredskap även vid sådana eller andra fredstida kriser.

Socialstyrelsen ska utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som omfattar vårdbehov, fördelning av vårdresurser och rationalisering (optimering) av utnyttjande vid kris och krig. I uppdraget ingår även att ta fram en definition av begreppet katastrofmedicinsk beredskap.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. En delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2022.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att ta fram underlag och förslag samt utreda vissa grundläggande delar som behövs för att utveckla och stärka regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar. Vidare ska Socialstyrelsen följa upp och utvärdera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2021. Uppdraget delredovisas enligt särskild plan med start från den 1 oktober 2021 till och med den 1 oktober 2022. Slutredovisning avseende överenskommelsen mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ska lämnas senast den 1 mars 2026.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar. I uppdraget ingår även nationell samordning av kommuners och regioners deltagande inom området hälso- och sjukvård i nationella kris- och totalförsvarsövningar.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2022.

Uppdragen till Socialstyrelsen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Överenskommelse med SKR

Regeringen har ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021. Regeringen avsätter 200 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen för 2021.

Regionerna ska använda medlen för att arbeta med uppgifter inom krigsorganisation, samverkan och ledning, planeringssamverkan, utbildning och övning, traumavård, försörjningsberedskap samt motståndskraft.

Sveriges Kommuner och Regioner tilldelas 4,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab