Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet.

Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3 000 gemensamma kontroller, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med år 2022. Sedan myndighetssamarbetet inleddes 2018 har nära 12 000 gemensamma kontroller genomförts. Resultatet från kontrollerna presenteras i en årsrapport som publiceras idag.

Artbetslivskriminalitet får konsekvenser för individer, företag och många andra samhällsområden. Oroligheter i omvärlden och en fortsatt ekonomisk osäkerhet har påverkat svensk arbetsmarknad under 2023. Det riskerar att ytterligare driva på omfattningen av brottligheten. De som ägnar sig åt brott i arbetslivet begår ofta regelöverträdelser inom flera områden. De utnyttjar såväl arbetstagare som den gemensamma välfärden, vilket gör arbetslivskriminaliteten systemhotande. Behovet av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer i samhället för att motverka detta är därför större än någonsin.

– Myndigheternas arbete har under året intensifierats och det kan konstateras att arbetslivskriminaliteten nu, mer än tidigare, behöver bekämpas från flera håll. Här krävs samarbete mellan många aktörer. Även upphandlare, inköpare med flera behöver mer kunskap och förståelse för i vilken kostym arbetslivskriminaliteten visar sig. Du och jag behöver också fundera på om något är orimligt billigt när vi som privatpersoner köper tjänster. Är det billigt finns risken att någon annan betalar med sin hälsa och säkerhet, eller att du bidrar till att urholka vår välfärd, säger Arne Alfredsson, avdelningschef för myndighetsgemensamma kontroller på Arbetsmiljöverket.

Växande samhällsproblem

Årsrapporten om myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet pekar på att det fortsatt är ett växande samhällsproblem. Myndigheternas kontroller visar på ett spektrum av brott och regelöverträdelser där gemensamma insatser blir en förutsättning för att komma åt problemen.

– Vi ser ett mönster i att oseriösa företag bryter mot flera regler samtidigt. Våra kontroller visar bland annat hur brott mot skatte- och bidragsregler hänger nära samman med brister i arbetsmiljön och utnyttjande av människor. Styrkan i att samverka är att vi myndigheter kan angripa problemen utifrån respektive ansvarsområde och får tillsammans en större effekt, säger Lisa Bäfver, sektionschef, myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet
på Skatteverket.

Allvarliga brister hittas vid kontrollerna

Sedan 2018 har myndigheterna gjort nära 12 000 oanmälda gemensamma kontroller för att motverka utbredningen av arbetslivskriminalitet. Drygt hälften av de kontrollerade företagen har fått krav på att åtgärda brister vi myndigheter har hittat. Vid kontrollerna hittas allt från allvarliga arbetsmiljöbrister, svart arbetskraft, boenden på arbetsplatser, misstänkt människohandel till skatte- och bidragsbrott. Bakom arbetslivskriminaliteten finns i många fall oseriösa företag, som hela tiden försöker hitta nya sätt att snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden.

– Brottsligheten är i många fall organiserad och gränsöverskridande och innebär ett hänsynslöst utnyttjande av människor. I och med centren mot arbetslivskriminalitet finns nu förutsättningar för att intensifiera det myndighetsgemensamma arbetet för att komma åt den kriminella ekonomin, organiserad brottslighet inom företagsverksamhet och människoexploatering, säger Per Wadhed, chef för sekretariatet för myndighetssamverkan inom Polismyndigheten.

Ett viktigt nav mot arbetslivskriminalitet

Genom de sju centren mot arbetslivskriminalitet har samarbetet och arbetsmetoderna utvecklats. Samtliga center är lokaliserade i anslutning till de regionala underrättelsecentren som är kopplade till den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Förutsättningarna för samverkan mellan uppdraget ”myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet” och uppdraget ”myndigheter i samverkan mot organiserad brottslighet” har stärkts i och med upprättandet av de regionala centren mot arbetslivskriminalitet.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab